Проекти
Новини
Архиви

финансова информация

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner

 

"Институт за християн-социална политика и икономика"

Посетете нашата страница във мрежата

"Институтът за Християн-социална политика и икономика" е структура, създадена с цел възстанояване и популяризиране на изконните християнски ценности в обществения живот на България, полагане на основите на съвременна политическа система, която да възвърне онези приоритети и икономически просперитет на държавата ни, такива каквито са били от дрвени времена до 30-те години на 19 век. Да се съхранят духовността и културата, знанието, творчеството и изкуствата сред Българите, и залагайки на даденостите, които са заложени в Българския ген, ведно с Божията Благословия, да се възроди Българската държава и да заеме своето почетно място сред останалите държави.

Средствата, чрез които това може да бъде постигнато от нашия Институт, са семинари, лекционни курсове и обучения, публикации и научни разработки в политически и икономически аспекти.

Очакваме да привлечем интереса и помощта на спонсори и организации, които със своите дарения и финансови програми ще спомогнат да се осъществят идеите и приложат на практика тези постановки.

Да променим себе си, ако искаме да изградим един по-добър свят и по-добро бъдеще за децата ни! Заедно можем!

 

Християн-социална идея

Време е за промяна, не на позициите, на системата! Време е за политика, истинска и безкористна!

Време е за България на Българите! Да поработим върху себе си, да изкажем идеите си, да го направим!

Заедно можем!

Бог да е с Нас!


+Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост, заради Твоята истина. Псалом 113:9

Посетете нашата група във мрежата

Християн-социалната идея е да променим себе си, за да сме по-добри, за да дадем повече и света да стане по-добър. Духовността ни е повече от необходима днес, а прилагането на християнските ценности в реалния живот са основата на просперитета на обществото. Храмът и Манастирът са онези енергетични места, които могат да съхранят духовността и културата, знанието, творчеството и изкуствата.

Време е да променим себе си, ако искаме да вървим към един по-добър свят и по-добро бъдеще! Заедно можем!

Нашата Мисия:

Фондация "Храмът" е създадена с цел съвместна работа с представители на духовенството и църквата, за подобряване състоянието на българските манастири и храмове, с цел, възстановянето им като историческа и културна ценност, приобщаване на обществото към същността и духовното им предназначение и съвременни начини за общуване между представителите им и светската част от обществото.

За изпълнение на тези цели и за постигане на хармония в отношенията общество-духовенство, ние приемаме, че са нужни политически и обществени дейности и събития, които да попюляризират тези идеи в обществения живот и по този начин да дадат шанс на хората да опознаят духовния и религиозен смисъл на съществуването и живота в манастирите и храмовете, и на духовенството да приеме е да даде на обществото онези ценностни дадености, на които е призвано да служи.

От политическа гледна точка, това е свързано с промяна на системата и на начина на работа между духовното и светското, между държава и църква, между църковния клир и държавната администрация. За постигане на тези цели, Фондация "Храмът" поема мисия към просветление и познание на светската част от обеществото и свързване на съвременните ценности с тези на духовните такива. Като част от този път и набиране на средства от спонсори и благопожелатели, които могат и милеят за благото и духовното израстване на обществото, като съвременно общество с християнски ценности и добруване на хората в него.

Основните принципи на дейността и мисията на Фондация "Храмът" са:


ЦЕЛ, СРЕДСТВА и ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Фондацията преследва следните цели:

- Възстановяване на българските манастири, като културно средище, школа по изкуства, училище за православие и християнски ценности и утвърждаване и развитие на духовни ценности, здравна и физическа култура;

- Да популяризира идеята за толерантност в обществото, като си сътрудничи с държавните, общинските и нестопанските организации за подпомагане изграждането на демократично гражданско общество;

- Да помага на хората и на обществото, като цяло, за възприемането на християнските ценности, като основа на човешките взаимоотношения и възприятието на околния свят.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ

Чл. 5 Средствата за постигане на целите на фондацията са:

Организиране на съвместни дейности, основани на партньорство и добро сътрудничество между гражданите, респективно светския бизнес и представителите на БПЦ, респ. Светия Синод, на базата на публично-частно партньорство;

Изграждане на Центрове за духовно и физическо здраве, с пълното съгласие и участие на представителите на манастирите и църквата. В Центровете се провеждат семинари, обучения и производства (реставрация, иконопис и занаяти, църковна утвар, сувенири и други);

Организиране и провеждане на образователни и разяснителни кампании, спортни,  и други мероприятия, туристически маршрути и еко пътеки;

Изготвяне и/или реализиране на проекти свързани с основаната цел на фондацията;

Разпространение на информационни материали.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Фондацията, във връзка с основната си дейност, при условие, че всички получени приходи бъдат изразходвани за постигане на нестопанските цели на организацията в полза на обществото да извършва следните допълнителни стопански дейности:

а) Изработване, публикуване и разпространение на материали, книги и брошури, филми и други, спомагащи за постигането на целите на Фондацията;

б) Организиране и провеждане на платени семинари, обучения и други форми, подпомагащи развитието на гражданското общество и целевите групи, към които е насочена дейността на Фондацията;

в) Всякаква друга разрешена от закона търговска дейност, самостоятелно или съвместно с други юридически лица;

(2) Фондацията не разпределя дивиденти.

 

Устав на Фондация "Храмът" - София, България - Uchred_act_Foundation.pdf
Централен Регистър на ЮЛНЦ - № 20090903007 - reg_Foundation.pdf

Развитие на религиозния туризъм в България - Христина Петрова *.pdf

Фондация "Храмът" представя:

Проект "Виртуален Атлас на Манастирите и Храмовете"

 

Информация за контакти:

Фондация "Храмът"

София, България, e-mail: office@thetemplefound.org

Еко Асоциация

BAPTEP

*

Спортно Ваканционен комплекс Кътина Еко Кампус

*

Бизнес проекти

*

beVermi
български биотехнологии


*

Медиация

 

сподели ме

Home | Проекти | Новини | Архиви

Авторското право или други права на собственост са на Фондация "Храмът", София, България. Контакт: office@thetemplefound.org. Последна промяна: 03/04/16.